• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
Thẻ:

đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

 ( 1 bài viết )

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế được áp dụng đối với người Việt Nam. Trong đơn, ngoài những thông tin cá nhân, bạn cần kèm theo một số


Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 41/2011/TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế được áp dụng đối với người Việt Nam. Trong đơn, ngoài những thông tin cá nhân, bạn cần kèm theo một số hồ sơ cần thiết, dưới đây là mẫu đơn chúng tôi muốn giới thiệu đến mọi người.

Xem chi tiết