• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • đơn xin rút hồ sơ chuyển trường
Thẻ:

đơn xin rút hồ sơ chuyển trường

 ( 1 bài viết )

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường là mẫu đơn bổ sung cho thủ tục chuyển trường của học sinh. Sau khi học sinh đã được chuyển đến trường học mới thì cần phải rút toàn bộ hồ sơ liên quan đến bản thân ở trường cũ để nộp vào trường mới. Do đó, đơn xin rút hồ sơ


Mẫu đơn xin rút hồ sơ chuyển trường cơ bản dành cho học sinh

Đơn xin rút hồ sơ chuyển trường là mẫu đơn bổ sung cho thủ tục chuyển trường của học sinh. Sau khi học sinh đã được chuyển đến trường học mới thì cần phải rút toàn bộ hồ sơ liên quan đến bản thân ở trường cũ để nộp vào trường mới. Do đó, đơn xin rút hồ sơ chuyển trường là lá đơn không thể thiếu cho những học sinh sắp và sẽ có ý định chuyển đổi môi trường học.

Xem chi tiết