• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • tờ khai đăng kí quyền tác giả download
Thẻ:

tờ khai đăng kí quyền tác giả download

 ( 1 bài viết )

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là mẫu tờ khai được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật để đăng ký về quyền tác giả với tác phẩm của mình. Trong tờ khai, tác giả cần ghi rõ thông tin cá nhân và thông tin về tác phẩm


Mẫu tờ khai đăng kí bản quyền tác giả trong lĩnh vực sách, nghệ thuật

Tờ khai đăng ký quyền tác giả là mẫu tờ khai được cá nhân, tổ chức lập ra và gửi tới cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật để đăng ký về quyền tác giả với tác phẩm của mình. Trong tờ khai, tác giả cần ghi rõ thông tin cá nhân và thông tin về tác phẩm của mình để Cục xem xét, phê duyệt. Dưới đây là biểu mẫu bạn có thể tham khảo.

Xem chi tiết