• Bạn đang ở:
  • Trang chủ
  • Biểu mẫu
  • Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

Mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. mẫu tờ khai được cơ quan có thẩm quyền gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với đơn vị doanh nghiệp về việc khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Mời bạn tham khảo mẫu bên dưới.

(Cơ quan được Bộ Công an                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  hoặc Bộ Quốc phòng ủy                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      quyền thẩm định)                                                                 ---------------
              -------TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Quý ........... năm ..........

Kính gửi: - Sở Tài nguyên và Môi trường .............

                                                             - (người nộp phí) .................
 - Căn cứ Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý .......... năm ....... của (Tên người nộp phí - tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng).................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................................................................

Bộ Công an/Bộ Quốc phòng xác định số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của (Tên người nộp phí - tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng)  phải nộp quý này như sau:

TTChỉ tiêuGiá trị theo Tờ khaiGiá trị sau thẩm địnhGhi chú
1

 

Tổng lượng nước thải trong quý:
(m3)
   
2Hàm lượng chất ô nhiễm trong nước thải:
(mg/l)
   
3Số phí phát sinh quý này: Fq = (f/4) + Cq
(đồng)
   
4Số phí từ quý trước chưa nộp hoặc nộp thiếu (nếu có):                                                            (đồng)   
5Số phí nộp thừa từ quý trước (nếu có):
(đồng)
   
6Số phí phải nộp vào NSNN (3 + 4 - 5):
(đồng)
   


 
 
 
Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước (viết bằng chữ):.............................................................................................................................................

Yêu cầu đơn vị nộp số tiền theo thông báo trên đây vào Kho bạc Nhà nước............................... , Tài khoản số:......................................................................................................................................

Hạn nộp trước ngày ... tháng .... năm ............

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc nộp số phí trên của................................................... (Tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng) và tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định./.

 
............, ngày .....tháng ...... năm .......
 
Thủ trưởng cơ quan
được ủy quyền thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 


Hướng dẫn cách ghi tờ  khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

- Kính gửi: ghi tên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành nơi người nộp phí đang hoạt động ở dòng thứ nhất và họ tên người nộp phí ở dòng thứ hai.

- Căn cứ Tờ khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý .......... năm ....... của.................................ghi rõ tên người nộp phí - tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng.

- Địa chỉ: ghi cụ thể địa chỉ nơi cơ sở đó đang hoạt động.

Bộ Công an/Bộ Quốc phòng xác định số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của......................................(ghi rõ tên người nộp phí - tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng) phải nộp quý này như sau: điền chính xác các thông tin bên dưới theo tờ khai và theo kết quả thẩm định, kèm theo ghi chú nếu có.

Số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước (viết bằng chữ): ghi rõ số tiền phải đóng bằng chữ.

Yêu cầu đơn vị nộp số tiền theo thông báo trên đây vào Kho bạc Nhà nước............... , Tài khoản số: ghi tên Kho bạc và số tài khoản của kho bạc đó.

Hạn nộp trước ngày ... tháng .... năm ............ ghi thời gian giới hạn của việc nộp phí.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi việc nộp số phí trên của.............................. (ghi rõ tên cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc Bộ Công an/Bộ Quốc phòng) và tổng hợp số liệu, báo cáo theo quy định./.

Thủ trưởng cơ quan  được ủy quyền thẩm định ghi ngày tháng năm, kí và ghi rõ họ tên.

 

học thiết kế websiteBình luận của bạn